Ochrana osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů

Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA se sídlem Slezská 1100, 735 14 Orlová, IČO 75090953 jako správce osobních údajů (dále jen “Sdružení MÚZA”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Osobní údaje Sdružení MÚZA zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Sdružení MÚZA zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

– požadovat od Sdružení MÚZA informaci o zpracování vašich osobních údajů

– požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Sdružením MÚZA

– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Sdružením MÚZA jsou nepřesné)

– požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Sdružením MÚZA, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů Sdružením MÚZA

– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Sdružení MÚZA

– podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.