zavřít

Přihlášení

Stanovy

MÚZA

sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje

úplné znění Stanov schválných ustavující schůzí
MÚZA dne 17. května 2006

a změn schválených členskou schůzí dne 27. září 2012 – změna č.1/2012

a změn schválených členskou schůzí dne 28. února 2023 – změna č.2/2023

Článek 1 – Název, sídlo a charakter sdružení

 1. Název tohoto sdružení zní „MÚZA-sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“.
 2. V textu stanov se dále používá pouze zkratka MÚZA
 3. Sídlem sdružení je Slezská 1100, PSČ 735 14 Orlová-Poruba , IČO 75090953
 4. MÚZA je založena základními uměleckými školami Moravskoslezského kraje podle ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob (par. 20) zákon 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 2 – Právní postavení a jednání

 1. MÚZA je právnickou osobou. V právních vztazích proto vystupuje a jedná svým jménem a má majetkovou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Právní subjektivitu má ode dne zápisu do registru u příslušného správního orgánu České republiky.
 2. Statutární orgán tvoří předseda, tajemník a členové Rady MÚZY. Předseda Rady jedná za sdružení a podepisuje její písemnosti, tajemník v době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu.
 3. Předsedu může zastoupit v jeho funkci, jednat a podepisovat tajemník, popřípadě kterýkoliv písemně zplnomocněný člen Rady MÚZY.

Článek 3 – Hlavní cíle MÚZY

 1. Péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v Moravskoslezském kraji, prosazování a ochrana zájmů základních uměleckých škol, podporování spolupráce jednotlivých ZUŠ.
 2. Organizační a odborné zajištění uměleckých soutěží, přehlídek, festivalů pro žáky v Moravskoslezském kraji, s výjimkou soutěží pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 3. Vytváření podmínek pro další vzdělávání ředitelů a učitelů, spolupráce s uměleckými školami.
 4. Prezentace práce uměleckých škol různými formami – koncerty, výstavami, festivaly, nahrávkami CD a DVD, propagačními materiály, společnými projekty.
 5. Svou činností se aktivně podílet na udržení vysoké úrovně uměleckého školství.

Článek 4 – Členství v MÚZE

 1. Členem MÚZY může být každá základní umělecká škola moravskoslezského kraje (bez ohledu na zřizovatele), která byla zřízena v souladu s právními předpisy a je zařazena do rejstříku škol
 2. Člena zastupuje v MÚZE jeho statutární orgán (ředitel), v jeho nepřítomnosti jím písemně zplnomocněná fyzická osoba školy. Při hlasování v orgánech MÚZY má každá škola jeden hlas, bez ohledu na svoji velikost, na počet svých studijních oborů a na to, kdo je jejím zřizovatelem.
 3. Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku a přidělení registračního čísla (IZO ŠKOLY).
 4. O členství rozhodne RADA MÚZY hlasováním.

Členství ve sdružení může zaniknout

 1. Písemným oznámením člena MÚZY, že z ní vystupuje.
 2. Nezaplacením členského příspěvku do třiceti dnů po termínu jeho splatnosti.
 3. Rozhodnutím Rady MÚZY o vyloučení člena z důvodu porušení stanov.
 4. Zrušením a zánikem ZUŠ, člena MÚZY.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů

Člen MÚZY má tato práva:

 1. Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejich rozhodnutích hlasováním o předložených návrzích, popř. předkládat své návrhy, navrhovat kandidáty a volit členy orgánů.
 2. Účastnit se činnosti sdružení.
 3. Vznášet k příslušným orgánům sdružení návrhy, podněty, připomínky nebo stížnosti a být informován o jejich vyřízení.
 4. Nahlížet do zápisů z jednání orgánů sdružení a pořizovat z nich kopie, popř. výpisky z nich.
 5. Být pravidelně informován o činnosti sdružení.
 6. Mít přístup ke všem materiálům, které MÚZA vytvoří nebo získá.

Člen sdružení má tyto povinnosti

 1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení Rady.
 2. Platit řádně a včas příspěvky.
 3. Podporovat MÚZU v její činnosti a podle svých možností aktivně spolupracovat při plnění jejího poslání.

Článek 6 – Orgány sdružení

 1. Členská schůze – zástupci jednotlivých základních uměleckých škol – ředitelé členských škol, případně jím písemně zplnomocněná fyzická osoba školy.
 2. Rada MÚZY – ředitelé členských škol-zvoleni členskou schůzí.
 3. Kontrolní komise – ředitelé členských škol-zvoleni členskou schůzí.
 4. Předseda – volen radou.
 5. Tajemník – volen radou.
 6. Všechny orgány jsou voleny na tříleté časově shodné období. Člen orgánu může v průběhu tohoto období písemným oznámením Radě se vzdát funkce nebo být z funkce odvolán. V takovém případě zvolený náhradník vykonává funkci pouze do konce toho období, v jehož průběhu byl volen.
 7. Po uplynutí tříletého období členové orgánů ještě plní své povinnosti až do nástupu nově zvolených funkcionářů.
 8. Dosavadní funkcionáři mohou být znovu voleni bez omezení počtu opakovaných volebních období.
 9. Kolektivní orgán může platně rozhodovat usneseními, jestliže byl řádně svolán a je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Návrh usnesení je přijat, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, popř. tajemníka, který jednání řídí místo předsedy.
 10. Není-li řádně zvolený orgán schopen se usnášet, koná se po uplynutí hodinové čekací doby náhradní zasedání, na němž už je možné přijímat platná usnesení za účasti jakéhokoliv počtu členů.
 11. Při volbách i jiných záležitostech se hlasuje veřejně zvednutím ruky.
 12. O jednání kolektivního orgánu pořizuje zápis zvolený zapisovatel.
 13. Zápis musí obsahovat datum a místo jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a odmítnuté návrhy členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 14. K zápisu se připojuje pozvánka s programem jednání, seznam účastníků jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.
 15. Zápis podepisuje předseda a tajemník nebo člen, který místo předsedy jednání řídil.

Článek 7 – Členská schůze

 1. Členská schůze – shromáždění všech členů – je nejvyšší orgán a koná se jednou ročně. Svolává ji předseda a připravuje její program zpravidla tak, aby mohla projednat roční závěrku, návrh rozpočtu, zprávu o činnosti rady a zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulý kalendářní rok. Mimořádnou členskou schůzi může rada svolat v případě naléhavé potřeby.
 2. Rada je povinna svolat členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do třech měsíců po sestavení roční účetní závěrky.
 3. Je povinna ji svolat, jestliže o to písemně požádá s uvedením důvodů bud’ kontrolní komise nebo minimálně 20 % členů sdružení. V takových případech se členská schůze musí konat nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti.
 4. Jednání členské schůze řídí předseda nebo tajemník, nebo předsedou, popř. tajemníkem, zplnomocněný člen rady.
 5. Rada Múzy za předchozího souhlasu kontrolní komise může rozhodnout, že se členská schůze bude konat on-line, a to za využití takových prostředků, které umožňují přenášet obraz i zvuk, a nebude tak pochybnost nad průběhem dané schůze. Zápis o takové schůzi bude sepsán dodatečně a bude odsouhlasen radou.
 6. Povoluje se přijímání rozhodnutí (hlasování) postupem per rollam.

Do působnosti členské schůze patří:

 1. Měnit a doplňovat stanovy sdružení.
 2. Rozhodovat o počtu členů Rady (5-7 členů)
 3. Rozhodnout o tom, zda je nutné mít ve sdružení administrativní aparát a jestliže ano, stanovit počet, funkční místa a výši platů administrativních zaměstnanců.
 4. Volit a odvolávat z funkcí členy Rady, kontrolní komisi a předsedu kontrolní komise.
 5. Schvalovat roční účetní závěrku a návrh rozpočtu.
 6. Rozhodovat o výši členských příspěvků a o době jejich splatnosti.
 7. Rozhodovat o poskytování a výši odměn funkcionářům zastupujícím členy ve volených orgánech sdružení.
 8. Rozhodovat o výdajích MÚZY převyšujících 50% základního jmění MÚZY.
 9. Rozhodovat o dalších věcech, které si členská schůze ke svému rozhodování vyhradí.
 10. Rozhodnout o zrušení sdružení.

Pravidla pro rozhodování per rollam:

 1. Rada Múzy se usnese na tom, že o nějaké otázce bude rozhodováno tímto postupem. Následně předseda Rady případně jiný pověřený člen zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů sdružení. Pokud člen sdružení má v seznamu uvedenou e-mailovou adresu, pak dochází k zaslání skrze e-mailovou adresu.
 2. Návrh rozhodnutí obsahuje:
  1. lhůtu pro doručení vyjádření člena; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,
  2. podklady potřebné pro jeho přijetí a
  3. další údaje, pokud to vyplývá z rozhodnutí rady.
 3. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle písm. a) předchozího bodu radě souhlas s návrhem k přijetí usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 4. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.
 5. Přijetí rozhodnutí podle tohoto článku stanov včetně dne jeho přijetí oznámí rada všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, a to stejným způsobem, jako návrh rozhodnutí.
 6. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena sdružení k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů sdružení, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Článek 8 – Rada MÚZY

 1. Rada je statutárním orgánem, odpovědným za veškerou činnost sdružení a za její hospodaření, je 5-7 členná – počet členů schvaluje členská schůze
 2. Rada MÚZY v souladu se stanovami a s usneseními členské schůze organizuje a řídí činnost sdružení a rozhoduje o věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi a kontrolní komisi.
 3. Zasedání Rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou za půl roku.
 4. Mimořádně je Rada povinna se sejít do čtrnácti dnů od doručení výzvy kontrolní komise, jestliže na její podnět nebyly neprodleně napraveny zjištěné nedostatky.
 5. Zasedání Rady svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti tajemník, popřípadě jiný pověřený člen Rady.
 6. Za svoji činnost je Rada zodpovědná členské schůzi.

Do působnosti Rady patří:

 1. Volit a odvolávat svého předsedu a tajemníka.
 2. Rozhodovat o přijetí a vyloučení člena sdružení.
 3. Vést evidenci členů a úhrad členských příspěvků.
 4. Ukládat úkoly administrativním zaměstnancům sdružení a kontrolovat jejich práci.
 5. Sestavovat návrh rozpočtu, předkládat jej ke schválení členské schůzi a sledovat jeho dodržování.
 6. Řádně hospodařit s majetkem a pečovat o vedení jejího účetnictví v souladu s právními předpisy.
 7. Svolávat členskou schůzi a připravovat program jejího jednání.
 8. Předkládat členské schůzi za každý kalendářní rok zprávu o své činnosti.

Článek 9 – Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je 3-5 členná – počet členů schvaluje členská schůze. Členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.
 2. Členové kontrolní komise jsou oprávnění nahlížet do všech dokladů sdružení a vyžadovat poskytnutí všech informací, které považují za potřebné při svých kontrolách.
 3. Kontrolní komise zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za půl roku. Její členové jsou oprávněni provádět kontroly kolektivně i individuálně.
 4. Kontrolní komise neprodleně oznamuje zjištěné závady Radě MÚZY a navrhuje způsob zjednání nápravy. Nevyhoví-li Rada MÚZY návrhu ve stanovené nebo dohodnuté době, může kontrolní komise dát podnět ke svolání mimořádné schůze, popřípadě ji svolat sama.
 5. Za svoji činnost kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi, je nezávislá.

Do působnosti kontrolní komise patří:

 1. Kontrolovat veškerou činnost MÚZY, zejména dodržování právních předpisů, stanov a plnění usnesení členské schůze.
 2. Sledovat hospodaření s majetkem MÚZY, správnost vedení účetnictví a dodržování finanční kázně a hospodárnosti.
 3. Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k roční účetní závěrce.
 4. Předkládat členské schůzi za každý kalendářní rok zprávu o své činnosti.

Článek 10 – Předseda

 1. Předseda Rady je současně předsedou MÚZY. Jménem Rady jako statutárního orgánu jedná za sdružení a podepisuje její písemnosti.
 2. Předsedu může v případě potřeby zastoupit v jeho funkci a jednat za MÚZU tajemník dle článku 11, popřípadě kterýkoliv člen rady, bud’ na základě předsedova písemného zplnomocnění nebo na základě usnesení Rady nebo členské schůze. Za svoji činnost předseda odpovídá Radě MÚZY a členské schůzi.

Do působnosti předsedy patří:

 1. Na základě usnesení členské schůze a rady organizovat a řídit běžnou činnost sdružení.
 2. Vést administrativní agendu včetně vyřizování korespondence a vést evidenci členů.
 3. Zpracovávat rozpočet.
 4. V rámci běžné činnosti samostatně rozhodovat o záležitostech, které nepatří do působnosti kolektivních orgánů.
 5. V naléhavých případech rozhodovat bezodkladně místo rady a informovat ji o tom na jejím nejbližším zasedání.
 6. Organizovat přípravy zasedání členské schůze a Rady a řídit jejich jednání.

Článek 11 – Tajemník

Do působnosti tajemníka patří:

 1. V době nepřítomnosti zastupovat předsedu,
 2. V naléhavých případech bezodkladně rozhodovat za předsedu, kterého neprodleně informuje o své činnosti.
 3. V případě písmene a) a b) tohoto odstavce disponuje tajemník podpisovým právem.
 4. Provádět namátkovou kontrolu hospodaření.
 5. Za svou činnost odpovídá tajemník předsedovi, Radě MÚZY a členské schůzi.

Článek 12 – Majetek

Majetek mohou tvořit hmotné věci, peníze.

Předpokládané zdroje tvorby majetku jsou:

 1. členské příspěvky
 2. dary, odkazy, granty, dotace
 3. výnosy z aktivit organizovaných MÚZOU nebo ve prospěch MÚZY
 4. úroky

Předpokládané výdaje jsou:

 1. financování nákladů na vlastní činnost sdružení
 2. financování vzdělávacích, odborných a uměleckých aktivit základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
 3. odměna pokladníkovi a administrativnímu aparátu sdružení

MÚZA je neziskovou organizací, která majetek nabývá a používá pouze k plnění svého poslání.

Článek 13 – Zásady hospodaření

 1. Rozpočtovým a účetním obdobím je hospodářský rok, který začíná dnem 1. ledna jednoho roku a končí 31. prosincem stejného roku. Nejpozději do konce měsíce března svolá Rada MÚZY členskou schůzi, které předloží zprávu o hospodaření za minulý hospodářský rok, zprávu kontrolní komise a návrh rozpočtu na následující hospodářský rok. Do schválení rozpočtu členskou schůzí hospodaří sdružení podle návrhu rozpočtu – rozpočtové provizorium. MÚZY hospodaří samostatně a na svůj účet, její rozpočet nesmí být ztrátový.
 2. O majetku sdružení a o jejím hospodaření vede pověřená osoba účetnictví podle příslušných právních předpisů. Rada může podrobněji upravit hospodaření sdružení interním předpisem. Interní předpis se stane účinným po schválení členskou schůzí.

Článek 14 – Dispozice s majetkem

 1. Osobou oprávněnou disponovat podle rozpočtu s majetkem sdružení je její předseda, tajemník, popř. také Radou písemně zplnomocněný další člen Rady a pokladník (ekonom) sdružení.
 2. Mimorozpočtový výdaj lze uskutečnit jen výjimečně z naléhavého důvodu s předchozím souhlasem Rady MÚZY.

Článek 15 – Zánik MÚZY

 1. MÚZA může být zrušena rozhodnutím členské schůze řádně svolané výlučně k tomuto účelu. Návrh na zrušení je přijat, jestliže jej schválí nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů.
 2. Bude-li MÚZA zrušena bez právního nástupce, uskuteční se její likvidace podle právních předpisů. Likvidační zůstatek se rozvrhne mezi všechny členy rovným dílem. Případnou ztrátu uhradí ten, kdo ztrátu způsobil.
 3. Zrušená MÚZA zaniká dnem výmazu z registru.

Článek 16 – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny v Orlové na ustavující schůzi MÚZY dne 17. května 2006.
 2. Zaregistrovány byly dne 6. října 2006 pod sp. zn. R2/06 a č.j. MSK 148936/2006 na KÚ Moravskoslezského kraje – odbor vnitřních věcí.
 3. Změny a doplnění stanov se číslují a po registraci se ke stanovám připojují jako jejich součást.
 4. Změna stanov byla schválena dne 27. 9. 2012 členskou schůzí – Změna stanov č. 1/2012
 5. Změna stanov byla schválena dne 28. 2. 2023 členskou schůzí – Změna stanov č. 2/2023
 6. Registrované stanovy jsou uloženy u předsedy MÚZY. Nahlížet do nich mohou členové, zaměstnanci, uchazeči o členství a osoby, které prokáží, že mají na seznámení s obsahem stanov právní zájem.

V Orlové – Porubě dne 12. října 2006
Změna Stanov č. 1 / 2012 ze dne 27. 9. 2012
Změna Stanov č. 2 / 2023 ze dne 28. 2. 2023

Stanovy ke stažení

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒