8.12.2009 – Zápis z porady KUR

Krajská umělecká rada MSK

8.12.2009

 

Program

1.

Potvrzení nebo volba předsedy krajské umělecké rady , představení nové KUR MSK , která bude mít mandát na příští 4 roky

2.

Hlavní úkoly uměleckých rad – RVP a ŠVP, příprava kurikulární reformy, zhodnocení činnosti uměleckých rad v minulém období , soutěže 2008/2009 – informace, statistiky, finanční čerpání

3.

Příprava krajských soutěží 2009/2010 – termíny, místa konání, odborní garanti, návrhy porot, koncert vítězů ve spolupráci se sdružením MÚZA, informace k čerpání financí atd.

4.

Spolupráce s JKGO

zápis

1.

informace předsedů OUR o volbách uměleckých rad – Frýdek –Místek, Nový Jičín, Opava,Ostrava, Bruntál, Karviná , pravidla voleb předsedy KUR

Ředitelka Zátopková byla všemi přítomnými potvrzena ve funkci předsedkyně KUR na další 4 roky.

Z 22 členů KUR bylo 17 přítomno (5 omluveno).

2.

řed. Zátopková – Informace o činnosti uměleckých rad ( struktura, kompetence a povinnosti členů uměleckých rad, předsedy KUR ) , hlavní úkoly : člen KUR – odborně řídí činnost příslušné krajské sekce ( zástupce jednotlivých uměleckých rad škol) , je konzultant sekce pro tvorbu RVP v kraji, zpracovává připomínky a podněty z praxe škol a předává předsedovi sekce ÚUR ZUŠ ČR, aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení

předseda KUR – zastupuje KUR při jednání s krajským úřadem, AZUŠ a jinými institucemi, vyhledává vhodné možnosti a příležitosti prezentace činnosti KUR a základního uměleckého školství v kraji, aktivně se účastní přípravy a organizace odborných školení, podílí se na přípravě a organizaci krajských kol soutěží a přehlídek

p. řed. Vyoral – návrh změny struktury – bez okresních článků a předsedů OUR, dosavadní systém OUR je zbytečně složitý,

p.řed. Hanousek – v krajské umělecké radě MSK systém OUR vyhovuje ( souhlasí sekce HO – smyčcová, dechová, klavíru).Krajská umělecká rada může iniciovat vznik a práci regionálních ( dříve okresních) uměleckých rad, které jsou pomocným orgánem KUR. V budoucí struktuře uměleckých rad se s činností OUR nepočítá a mnohé krajské umělecké rady v republice již tento článek ve své struktuře nemají.

p. Vyhlídalová -sekce VO OUR Nový Jičín vznesla požadavek, aby v krajských komisích byla podmínka pro Krajského předsedu VO, že je ze státní ZUŠ a všeoborové ZUŠ (ne jen VO). Ze soukromých ZUŠ mají zcela jiné prostředí, takže naše drtivá většina je úplně v jiných podmínkách a má zcela odlišné problémy.

Nelze vyhovět těmto požadavkům , předseda sekce KUR je volená funkce, v uměleckých radách pracují učitelé ze ZUŠ bez ohledu na zřizovatele

p. Zajíček – ustavila se nová sekce sborového zpěvu, vznikne databáze pěveckých sborů MSK

Soutěže 2008/2009

Řed. Zátopková – statistické informace o průběhu a počtech účastníků, postupujících žácích do ústředních kol, informace o čerpání finančních prostředků.

3.

Soutěže 2009/2010

  • veškeré formuláře budou zveřejněny na stránkách MÚZY např. Vnitřní pravidla ZUŠ J.R.Míši pro organizování soutěží 2008/2009, statistická hlášení o počtu žáků, informace o porotcích atd.

  • kontaktní osoba pro financování soutěží je : ekonomka ZUŠ J.R.Míši Orlová Poruba – Eva Sekelová, telefon 596 513 565 , e-mail: kancelar@zus-orlova.cz

  • rozpočet na zajištění soutěží není ještě znám,budeme hledat co nejhospodárnější způsob financování krajských soutěží

  • předsedové krajských sekcí do konce ledna nahlásí návrhy složení krajských porot ( formulář)

  • koncert vítězů krajských kol proběhne opět v Hradci nad Moravicí v rámci Múziády 2.6.2010

 

Návrh porotného:

garant soutěže – organizátor ( ředitel pořadatelské školy) je zodpovědný za hladký průběh soutěže

( rozpis tříd na rozehrávání, uvádění samotné soutěže, příprava naladěných nástrojů atd.),rozeslání rozpisu soutěže soutěžícím školám, zaslání výsledkové listiny školám, tvorba katalogu soutěže,vypsání diplomů a ČU, zaslání pověření porotcům / po dohodě s obsahovým garantem soutěže – předsedou krajské sekce daného oboru /, uchovává veškerou dokumentaci k soutěžím

návrh odměny – 1 000,- Kč na den

garant soutěže – obsahový ( předseda krajské sekce) je zodpovědný za obsahově i věcně zkontrolované průvodní listy ( přesně dle vyhlášených propozic MŠMT ), navrhuje a oslovuje odborné porotce, zpracovává harmonogram soutěže, zasílá průvodní listy postupujících žáků do ústředního kola, zpracovává písemné zhodnocení průběhu celé soutěže, vyplňuje statistické údaje, které zasílá předsedkyni KUR

návrh odměny : 1 000,- Kč na den

předseda poroty – řídí práci poroty, podává závěrečnou písemnou zprávu o umělecké úrovni soutěže, kterou předává předsedovi krajské sekce

návrh odměny : 1 200,- Kč na den

členové poroty

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

tajemník poroty – zapisuje bodové hodnocení jednotlivých porotců, spolupracuje s předsedou odborné poroty

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

vypsání diplomů

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

Porotcům bude proplaceno jízdné, stravné. Pokud porotci obdrží stravné, nelze proplácet další pohoštění ( chlebíčky, káva atd. )

Cestovné žákům bude vyplaceno POUZE proti platné jízdence hromadného dopravního prostředku ( v žádném případě nelze hradit jízdné osobním autem ) pokud této formy dopravy využijete, doporučujeme využít prostředků SRPŠ.

Náklady škol: nelze hradit pronájem vlastních sálů a tříd určených k rozehrávání soutěžících žáků,

lze hradit ladění nástrojů, zvýšené náklady na spotřebovanou energii,vodu, zvýšené náklady na úklid ( toaletní papír, hygienické potřeby atd.) – pouze po doložení zvýšené spotřeby, tvorba katalogu soutěže ( papír, kopírování)

p.řed. Mareček, p.Bednář, p. Kupčík – informace ze schůzky ÚUR – dechové a bicí sekce. Termín odevzdání průvodních listů se kryje s termínem jarních prázdnin okresu Frýdek-Místek. Bohužel pořadatel ( ZUŠ Liberec) nemohl z organizačních důvodů termín ústřední soutěže posunout. V minulosti již proběhla krajská kola soutěží ZUŠ v termínu prázdnin okresu Opava , Nový Jičín. Nespokojenost s termínem, který zasahuje do jarních prázdnin – tlumočit na ÚUR ZUŠ ČR.

Nově se budou určovat postupy do ústředního kola ( nikoli dle počtu žáků, ale bude každému kraji přidělen limit minut ) , návrh 7 členných porot pro smíšené komorní hry již v krajských kolech.

řed. Zátopková

Rozhodnutí o konání školních a okresních kol a jejich termíny jsou plně v kompetenci příslušných

školních a okresních uměleckých rad.

Smyslem předloženého návrhu ředitelů sdružených v MÚZE ( neuskutečnit okresní kola ) bylo ujednotit podmínky pro všechny žáky z celého MSK a letošní složení soutěží bylo optimální, kdy to učinit.

Kritika absence okresních kol ( okres Ostrava p. Mazurková, Vaňková, Sklenářová, okres Nový Jičín p. Vyhlídalová a okres Frýdek-Místek – p. Fojtíková ) Obava z nadměrného nárůstu počtu žáků a nekvalitních výkonů pro krajská kola, ředitelé škol nedovedou posoudit kvalitu výkonů, které budou posílat do krajského kola , okresní poroty jsou zárukou vyloučení slabých výkonů) .

řed. Zátopková – kontrola termínů krajských soutěží ( předsedové krajských sekcí zašlou požadavky na počet diplomů)

4.

Spolupráce s JKGO. Dopis paní ředitelky S. Javůrkové – informace

Krajští předsedové sekcí ( horní smyčce, spodní smyčce, dechy, klavír, kytara, TO ) obratem navrhnou termíny ( nejlépe ve kterém týdnu, který sál ) přehlídek, 2 hodiny jsou bezplatně , nad tento limit se budou hradit provozní náklady ( financuje sdružení MÚZA) – užití těchto finančních prostředků nejprve přísluší schválení výborem MÚZY.

 

zapsala: Vyhlídalová,Zátopková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *