17.4.2007 – Zápis z porady KUR

Krajská umělecká rada Moravskoslezského kraje

zápis ze schůze KUR dne 17.4.2007 v Orlové

Přítomní :

předsedové okresních uměleckých rad ( 6 )

předsedové krajských nástrojových sekcí ( 12)

ředitelé ZUŠ s možností vyjádření k veškerým probíraným problémům ( celkem 30)

Hosté:

Mgr. Dagmar Majerová – KÚ

MgA. Stanislava Juchelková –ČŠI

Program

1. Informace z AZUŠ a ÚUR ( 20.4.2006)

2. Hodnocení průběhu soutěží

3. Diskuse k problémům soutěží v MSK

4. Schůze ředitelů ZUŠ – ustavující schůze sdružení MÚZA ( zvlášť zápis)

ad 1)

 • informace z AZUŠ – změny ve vedení – informovala paní Kovalová – Valná hromada AZUŠ 19. a 20. října 2006 v Liberci. Dne 9.5.2006 byla na jednání Rady AZUŠ všemi přítomnými členy zvolena nová prezidentka AZUŠ ČR, kterou se stala paní Jindřiška Kudrlová, ředitelka ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku (AZUŠ Jihočeského kraje).

 • informace z ÚUR ZUŠ ČR konané dne 20. 4. 2006 v Praze na MŠMT ČR – p. Zátopková – proběhla volba předsedy ÚUR –zvolen MgA. Pravoslav Kohout , předseda ÚUR apeloval na členy, aby uvážlivě navrhovali členy porot soutěží již od okresních kol – ne všichni jsou vhodní pro práci v porotách – důsledkem jsou stížnosti , musí se vytvořit nové jednotné průvodní listy ( špatně vyplněné přicházejí až do ústředních kol !) , soutěžní poplatky – zprůhlednit čerpání – informovat školy na webu AZUŠ o financování jednotlivých ústředních soutěží– financování je založeno na principu solidarity

 • nespokojenost s poplatky a způsobem vybírání vyjádřili všichni účastníci ústředních kol z našeho kraje ( řed. Zátopková je pověřena na ÚUR zjistit čerpání financí u ústředních soutěží)

ad 2)

Informace z financování soutěží a taneční přehlídky v roce 2006 zodpovědnost garantů soutěží, financování ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba

odborný garant – soutěž připravuje po odborné stránce,

zpracuje a předá statistické podklady o počtu soutěžících žáků, zúčastněných škol –

( z toho se kalkuluje počet diplomů, jízdné na soutěže atd. )

zpracovává harmonogram soutěže, kontroluje obsahovou a věcnou správnost průvodních listů, navrhuje a oslovuje členy odborné poroty, zasílá průvodní listy do vyšší soutěže, zpracovává písemné hodnocení soutěže

organizační garant

je zodpovědný za hladký průběh samotné soutěže dle zpracovaného harmonogramu ( rozpis tříd na rozehrávání, uvádění samotné soutěže, příprava naladění klavírů, rozesílání harmonogramu soutěže,výsledkové listiny, tvorba katalogu soutěže, příprava podkladů pro vyúčtování soutěže v souladu s pokynem MŠMT – prezenční listiny atd. )

ve vnitřním předpise je uvedeno, že je možno stanovit pravidla pro postup do krajského kola s cílem hospodárného a účelového využití přidělených finančních prostředků – počet soutěžících, počet porotců

 

ZUŠ J.R.Míši 0rlová-Poruba soutěže financuje dle

vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb. o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky a jejím prováděcím pokynem MŠMT ČR čj. 26315/2003-51“Pravidla hospodaření s finančními . prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování“

a prováděcím pokynem odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. ŠMS/4103/05 „Pravidla pro organizování a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v moravskoslezském kraji.“

finanční zabezpečení soutěží

z podkladů z minulých soutěží a statistických podkladů odborných garantů je zpracován předsedkyní KUR podrobný rozpočet krajských a okresních soutěží

při čerpání byly tyto zásady ( jednání KUR )

 • stravování žáků – nebylo poskytováno

 • POROTA ( na KUR bylo dohodnuto, aby z důvodu finančních byli navrhováni porotci z našeho kraje – což ne všichni respektovali) tajemníci a garanti soutěže

 • stravné pro porotu – se poskytovalo na základě zákona119/92 Sb. o cestovních náhradách dle vnitřního předpisu ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba, těm porotcům, s nimiž byla uzavřena dohoda

 • ubytování poroty – pouze při pěvecké soutěži ( 1 porotkyně )

 • jízdné – porotcům se poskytovala finanční náhrada odpovídající ceně jízdenky hromadným dopravním prostředkem při použití vlastního auta

 • výplata odměn porotcům – na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ( hodinová sazba do 80,- Kč za hodinu )

 • JÍZDNÉ ŽÁKŮ:

pěvecká a dechová soutěž dle platné jízdenky hromadnou dopravou

smyčcové orchestry, lidové nástroje,taneční obor – svozové autobusy

 • VĚCNÉ ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM – nebyly poskytovány

 • DIPLOMY – pro okresní a krajské soutěže

– paní Sekelová – ekonomka ZUŠ Orlová

seznámení s čerpáním rozpočtu jednotlivých soutěží – okresní, krajské

podrobné finanční čerpání bude předloženo na další schůzi KUR, nedostatky při vystavování faktur za nájmy, ladění, autobusy atd.

– budou vypracovány vzory pro vyplňování dokladů

NEDOSTATKY

diplomy – možná se projevil někde nedostatek diplomů ( okresní soutěže) , neboť špatně odhadli počty soutěžících předsedové okresních uměleckých rad

ve všech soutěžích proběhlo vypisování diplomů bezproblémově – pouze velké nedostatky u TO:

všichni obdrželi účastnický list a každý tanec zvláštní ocenění ( nedostatek času – 37 tanců, nepřesně formulované ocenění např. jen MALÝM TANEČNÍKŮM, při psaní diplomů nebylo v silách dohledat jména choreografů a ocenění formulovat na malý prostor na ZVLÁŠTNÍM OCENĚNÍ POROTY )

soutěže

– dechové nástroje ( Orlová ) a zpěv ( Karviná )– přihlášen velký počet žáků, pak nejsou dobré podmínky v Orlové i ve 3 sálech ( soutěž probíhá v provizorních prostorech, nejsou možnosti rozehrávat se ) – zvážit možnost limitu pro krajské kolo nebo více soutěžních dnů

– lidové nástroje ( požadavek předsedy mít na pódiu více nástrojů – 2 až 3 , cimbál se rozlaďuje, což snižuje výsledný dojem a nedává soutěžícím stejné podmínky ) , průběh soutěže bezproblémový –

– smyčcové orchestry velmi dobře vše připraveno – DK Orlová – soutěž rozdělena do 2 částí – dopoledne menší kategorie, v poledne vyhlášení – porota respektovala i prostoje zkoušek orchestrů, Zvláštní ocenění poroty bylo předsedou přesně formulováno

– taneční obor

soutěž je anonymní ( pro koho má být anonymní ? posluchače, porotu… ) – proto byly velké problémy s informovaností o průběhu soutěže ( dosti bylo telefonátů, kdy budou jednotlivé školy vystupovat nebo o upřesnění např. konce soutěže, informace k závěrečnému semináři – z důvodu objednávání autobusů atd. )

na KUR (konání v říjnu 2005), když se určovaly místa soutěží se dala přednost DK Orlová s velmi nízkým nájmem ( bohužel tam není ještě zrekonstruováno osvětlení ) finance se raději vynaložili na svoz tanečníků autobusy ( požadavky dle ředitelů škol )

baletizol – špatná zkušenost : nebyla ochota vyučujících TO být při jeho položení, byl přivezen špinavý a toto způsobilo časový skluz začátku prostorových zkoušek

porota byla informovaná o stavu osvětlení v DK, někteří vyučující měli nepřipraveny dobře CD pro vystoupení. Ředitelem ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí byla tlumočena nespokojenost vyučujících tanečního oddělení s průběhem, podmínkami i organizací taneční přehlídky v DK Orlová. Taneční přehlídka je velmi náročná, jistě bude zapotřebí změnit organizaci celé přehlídky. Poučení lze čerpat   z průběhu jiných soutěží – smyčcové orchestry nebo lidové nástroje – uvažovat, jak jinak by přehlídka mohla probíhat a závěry, návrhy z našeho kraje předložit na ÚUR a republikové sekci TO.

 • příprava Koncertu vítězů na JKO dne 19. 6. 2006 – ocenění žáků a souborů, kteří získali 1. místo s postupem do ústředního kola soutěže ( všichni žáci-sólisté obdrží diplom a věcný dárek, kolektivy diplom a společný dárek.

 • koncert organizačně připraví okresy Nový Jičín p. Hana Vyhlídalová a okres Frýdek-Místek p. Mgr. Věra Fojtíková

 • koncert bude v blocích a po představení jednotlivých oborů bude následovat předání DIPLOMŮ všem soutěžícím, kteří obdrželi v krajském kole 1. místo s postupem do ústředního kola

 • diplomy jsou zajištěny na odboru školství, mládeže a tělovýchovy – Mgr. F. Pokluda ( vypíše VO ZUŠ Orlová )

 • dárky jsou zajištěny u nám. hejtmana PhDr. J. Wenigerové

 • koncert vítězů se bude konat 19. 6. na JKO odpoledne, záštitu nad akcí přijala náměstkyně hejtmana paní PhDr. J. Wenigerová – určit přesné časy zkoušek a koncertu

krajská soutěž

počet žáků

diplomů

knihy

1.

dechové nástroje

22

22

22

2.

sólový zpěv

13

13

13

3.

komorní zpěv

20

20

20

4.

hra na cimbál

5

5

5

5.

hra na dudy

2

2

2

CELKEM

62

62

62

krajská soutěž počet žáků diplomů knihy

1.

smyčcové orchestry 24+12+18+28 4 4 + drobné dárky 82

2.

soubory lidových nástrojů 11+10+13+9+10+6 6 6 +drobné dárky 59

3.

taneční přehlídky

4+15

 

2 2+ drobné dárky 19
CELKEM 160 12 12

na koncertě vystoupí tito žáci:

Sólový a komorní zpěv

jméno žáka škola
1. Michaela Bóková ZUŠ Ostrava Mar. Hory
2. D. Svobodová, D. Ďurišová, Z. Widnicová ZUŠ Karviná

Hra na dechové nástroje

jméno žáka škola nástroj
1.

Adam Malík

6. kategorie

ZUŠ Ostrava-Polanka klarinet
2.

Alena Karkošková

5. kategorie

ZUŠ Slezská Ostrava zobcová flétna
3.

Daniela Vitošová

6. kategorie

ZUŠ Karviná příčná flétna
4.

Vendula Sysalová

4. kategorie

ZUŠ Frýdlant n. O trubka
5.

Adam Lasák

2. kategorie

ZUŠ Krnov tuba B
6.

Dalibor Mráz

4. kategorie

ZUŠ Ostrava Mar. Hory bicí nástroje  

Lidové nástroje

jméno žáka-souboru škola nástroj
1.

Barbora Lišková

9. kategorie

ZUŠ Ostrava Hrabůvka cimbál
2.

Ondřej Maštalíř

I. kategorie

SZUŠ TUTTI MUSIK Třinec dudy
3. cimbálová muzika Cvrčci ZUŠ Slezská Ostrava

Smyčcové orchestry

škola
1. Žákovský orchestr „ARCHI IUVENTI“ ZUŠ Ostrava-Poruba

Taneční obor

1 taneční číslo

zápis zpracovala Blanka Zátopková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *